Skoči na glavno vsebino
Select Page
100 let AZM
Logotip - center za razvoj kadrov Korak

»AKTIVNO ŽIVIM V SLOVENIJI«

PROGRAM SOCIALNE AKTIVACIJE ZA ŽENSKE IZ DRUGIH KULTURNIH OKOLIJ (ALBANSKE ŽENSKE)

Naziv projekta: Program socialne aktivacije za ženske iz albanskega kulturnega okolja »Aktivno živim v Sloveniji« (kratek naziv »Od A do Ž«)

 

Obdobje izvajanja projekta: od 23. 9. 2019 do 30. 9. 2022

Izvajalec projekta za enote CSD Maribor, Ruše, Pesnica, Slovenska Bistrica:

Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza, Maistrova ulica 5, 2000 Maribor

 

Financerja: Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 

Ciljne skupine: polnoletne ženske iz drugih kulturnih okolij z jezikovnimi ovirami, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje v Sloveniji ali slovensko državljanstvo in so:

 • upravičenke/prejemnice denarne socialne pomoči,
 • na podlagi Zakona o urejanju trga dela vpisane v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive,
 • osebe s kompleksno socialno problematiko, ki niso prejemnice denarne socialne pomoči.

Cilji projekta

 

Ključni cilj projekta je izvajanje ukrepov in aktivnosti, ki bodo na celovit način prispevali k reševanju problema socialne izključenosti in tveganja revščine za osebe iz ciljnih skupin ter k izboljšanju njihove zaposljivosti.

 

Specifični cilji:

 1. zagotavljanje dostopnih, raznolikih in kakovostnih programov socialne aktivacije, ki osebam iz ciljnih skupin zagotavljajo:
 • razvoj socialnih kompetenc in komunikacijskih veščin v slovenskem jeziku,
 • dvig funkcionalnih kompetenc za aktivno reševanje socialnih problematik,
 • dvig motivacije in opolnomočenje za vstop na trg dela,
 • dvig oziroma pridobitev delovnih kompetenc, tj. uporabnih znanj, spretnosti in sposobnosti za izboljšanje možnosti vstopa na trg dela;

 

 1. okrepitev sodelovanja različnih deležnikov v lokalnem/regionalnem okolju, ki se aktivno ukvarjajo z osebami iz ciljnih skupin (npr. Centrom za socialno delo, Zavodom RS za zaposlovanje, nevladnimi organizacijami, izobraževalnimi in zdravstvenimi ustanovami idr.), z namenom čim širšega prepoznavanja problematike udeleženk ter možnosti njihovega vključevanja v najrazličnejše programe oziroma na trg dela.

 Opis projekta

Program socialne aktivacije je namenjen ženskam iz drugih kulturnih okolij (albanskim ženskam), ki kot posebej ranljiva ciljna skupina pri vključevanju v slovensko družbo potrebujejo dodatno jezikovno pomoč ter podporo pri izboljšanju svojega socialnega in ekonomskega položaja.

Poleg izobraževalnih vsebin je za udeleženke predvideno tudi 96-urno pridobivanje praktičnih izkušenj za trg dela a) z usposabljanjem pri zunanjih deležnikih oz. izbranih delodajalcih ali b) v sklopu delovnega/učnega projekta z izdelavo konkretnih izdelkov/storitev.

Do septembra 2022 je predvidenih 5 izvedb programa:

 • posamezni program traja 6 mesecev in je razdeljen v 3 (tri) module,
 • v vsak program je vključenih največ 15 udeleženk,
 • delo v skupini poteka 3-krat na teden po 4 ure,
 • vsaka udeleženka mora opraviti vsaj 1 individualni razgovor na teden,
 • v programu je prisotna kulturna mediatorka za albanski jezik.

 

Modul I: Uvodni modul

Čas trajanja: 3 mesece v obsegu najmanj 144 ur, pri čemer mora biti udeleženka vključena v skupinski del I. modula najmanj 4 ure dnevno, 3 dni v tednu, in opraviti vsaj 1 individualni razgovor na teden.

Aktivnosti: različne delavnice za pridobivanje komunikacijskih veščin v slovenskem jeziku, osebnostno rast in motivacijo, dvig funkcionalne, socialne in računalniške pismenosti, opolnomočenje za vstop na trg dela idr.

Modul II: Izvedbeni modul

Čas trajanja: 2 meseca v obsegu 96 ur, pri čemer mora biti udeleženka vključena v skupinski del II. modula najmanj 4 ure dnevno, 3 dni v tednu, in opraviti vsaj 1 individualni razgovor na teden.

Aktivnosti: pridobivanje praktičnih izkušenj za trg dela

 • s praktičnim usposabljanjem z delom pri zunanjih deležnikih oz. izbranih delodajalcih,
 • na način projektnega dela (delovni/učni projekt), v sklopu katerega udeleženke ustvarijo nov, nadgrajen, okolju prijazen izdelek.

Modul III: Izhodni modul

Čas trajanja: 1 mesec v obsegu 48 ur, pri čemer mora biti udeleženka vključena v skupinski del III. modula najmanj 4 ure dnevno, 3 dni v tednu, in opraviti vsaj 1 individualni razgovor na teden.

Aktivnosti: ovrednotenje znanja in napredka udeleženk, spodbujanje k vključevanju v nadaljnje izobraževanje, k aktivnemu pristopu iskanja zaposlitve, podpora udeleženkam pri navezovanju stikov s potencialnimi delodajalci.

Javni razpis sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 9. prednostne osi: »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.1 prednostne naložbe: »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti« in 9.1.2 specifičnega cilja: »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«.

Ministrstvo za delo, družino in enake možnosti
Evropska unija Evropski socialni sklad - Naložba v vašo prihodnost
Obisk Pokrajinskega muzeja Maribor in spoznavanje slovenske kulturno-zgodovinske dediščine

Obisk Pokrajinskega muzeja Maribor in spoznavanje slovenske kulturno-zgodovinske dediščine

Ustvarjalna delavnica in predstavitev ročnodelskega znanja udeleženk – tehnika »decoupage«

Ustvarjalna delavnica in predstavitev ročnodelskega znanja udeleženk – tehnika »decoupage«

Izbrano za vas

Na Andragoškem zavodu Maribor – Ljudski univerzi nudimo raznovrstno izobraževalno ponudbo prilagojeno različnim ciljnim skupinam. Tu lahko na enem mestu najdete vse vsebine, ki so namenjene posebej vam.
Dostopnost